Contact

Laika, the space dog

Tuomas Mikkonen

CEO, Founder

+358 40 830 60 29
tuomas@dynamik.fi

Antti Laitala

CTO, Co-Founder

antti@dynamik.fi

Sergei Aleshkin

Senior Machine Learning Engineer

sergei@dynamik.fi

Jari Hasa

Senior Full Stack Developer

jari@dynamik.fi

Aino Mikkonen

Marketing Specialist

aino@dynamik.fi

Dynamik Oy

Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland